Foreningsvedtægter

Vedtægter af 2018 for Snejbjerg Borgerforening

§ 1.
Foreningens navn er Snejbjerg Borgerforening – stiftet 21 februar 1929.

§ 2.
Foreningens formål er at varetage og fremme Snejbjergs interesser. Endvidere er det foreningens formål at tage initiativer til løsning af fælles problemer, medvirke til byens forskønnelse, samt arrangere tiltag og møder med henblik på at oplyse og knytte borgerne sammen.

§ 3.
Medlemskabet er et husstandsmedlemskab, og alle husstande, der vil arbejde for at fremme Snejbjergs interesser kan optages.   Medlemskabet er gyldigt når indbetalt kontingent er registreret. Medlemskabet gælder for kalenderåret 1. januar til 31. december og skal fornys hvert år.   Der udstedes et medlemskort knyttet til en adresse. Medlemskortet kan give rabat til arrangementer, hvor der opkræves deltagergebyr og er adgangsbillet til generalforsamlingen.  

§ 4.
Vedtægterne fremgår af foreningens hjemmeside.

§ 5.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen før fornyelse af medlemskaber og senest forud for den ordinære generalforsamling.

§ 6.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.   Den ordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel af formanden til afholdelse hvert år inden udgangen af februar måned.   Medlemmer, som har betalt kontingent året forinden eller for indeværende år, er berettiget til at deltage.   Indkaldelse sker på hjemmesiden, Face Book, evt. Lokal aviser og evt. husstandsomdelte flyers.   Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 7.
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg:
a. bestyrelsesmedlemmer
b. suppleanter til bestyrelsen
c. revisor og revisor suppleant.
7. Eventuelt.

§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på begæring af et flertal blandt bestyrelsesmedlemmerne eller ¼ af medlemmerne med 8 dages varsel.
Indkaldelse sker som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling men med angivelse af dagsorden.

§ 9.
Beslutninger, såvel på ordinære som på ekstraordinære generalforsamlinger, træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.

Vedtægtsændringer kræver dog, at forslaget vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte.

§ 10.
Opløsning af foreningen kræver, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og at forslaget vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.   Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig efter denne regel, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig med 2/3 flertal af de fremmødte.

§ 11. Foreningens bestyrelse består af mindst 5 og max 7 medlemmer, som konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer og sekretær.   Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år og afgår skiftevis med ca. halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne hvert år.   Der vælges 2 suppleanter for 1 år til bestyrelsen. Alle medlemmer er valgbare.    

§ 12.
Der vælges 1 revisorer for 2 år og der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år.  

§ 13.
Afstemninger under generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, men 1 medlem kan begære skriftlig afstemning.

§ 14.
Bestyrelsen afholder møder så ofte, det findes nødvendigt, og indkaldes af formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt halvdelen af bestyrelen er til stede.   Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.   Ethvert medlem er berettiget til at indsende forslag til behandling i bestyrelsen.

§ 15.
Regnskabet følger kalenderåret.

§ 16.
Foreningen kan kun pålægges hæftelse med foreningens formue. Der påhviler hverken bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse.  

§ 17.
Ved foreningens opløsning beslutter den opløsende generalforsamling hvad foreningens formue skal bruges til, men det skal være til gavn for byen.  

§ 18.
Der kan afholdes 1 årlig nytårskur for bestyrelsesmedlemmer med ægtefæller / samlever.  

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 23. april 2018 og træder i kraft straks.